Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP") se upravují a řídí vztahy mezi obchodní společnosti Institut Česká práce s. r. o., se sídlem Křížová 82/10, 412 01 Litoměřice, IČ 03409813, DIČ CZ03409813, vedenou u Krajského obchodního soudu v Ústní nad Labem v oddíle C, vložce 34653 (dále jen „Zhotovitel") a objednateli (dále jen „Objednatel") při dodávkách polygrafických, obalových, reklamních výrobků (dále jen „Dílo"). VOP jsou neoddělitelnou částí obsahu každé smlouvy o dílo, pokud na ně smlouva o dílo odkazuje.

   

     II.  PŘEDMĚT A DOBA PROVEDENÍ DÍLA

 

(1) Předmět a doba provedení Díla je sjednána ve smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva").

(2) Smlouva je uzavřena po potvrzení objednávky, níže uvedeným způsobem nebo přímo dodáním Zboží Objednateli či určené osobě. Zhotovitel v případě akceptace potvrdí Objednateli jeho objednávku zpravidla do dvou pracovních dnů po jejím obdržení, a to písemné, elektronickou poštou, ústně nebo telefonem. Objednávku předá Objednatel Zhotoviteli písemně, elektronickou poštou, ústně nebo telefonem.

(3) Potvrzeni objednávky s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky objednávky, je přijetím objednávky.

(4) Zhotovitel není v prodlení s provedením Díla ve sjednané době, jestliže Objednatel ve lhůtách sjednaných ve Smlouvě nesplní své závazky vůči němu, zejména nedodá-li včas všechny potřebné výrobní podklady, nebo neposkytne-li mu potřebnou součinnost (článek V.) nebo neuhradí finanční zálohu na cenu díla (článek VI., odst. 3).

 

      III. PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

(1) Místem předání Díla je provozovna Zhotovitele – objekt Česká reklamka, Mlékojedská 3, 412 01 Litoměřice, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak.

(2) Pokud je ve Smlouvě sjednáno jiné místo předáni Díla než provozovna zhotovitele, je objednatel povinen předat Zhotoviteli přepravní dispozice s uvedením přesných adres, telefonického spojeni, jméno kontaktní osoby, rozsahu jednotlivých dodávek a označením dopravce, to nejpozději tři dny před sjednaným terminem převzetí Díla, pokud přepravní dispozice již nejsou uvedeny ve Smlouvě.

(3) Zhotovitel je povinen předat Dílo osobě pověřené Objednatelem za podmínek a ve lhůtě uvedené ve Smlouvě. Objednatel je povinen Díla převzít.

(4) Objednatel je povinen při předáni Díla na místě mimo provozovny Zhotovitele poskytnout Zhotoviteli a dopravci přiměřenou součinnost. V případě neposkytnuti přiměřené součinnosti je Zhotovitel oprávněn Objednateli účtovat náklady, které mu z důvodu neposkytnutí přiměřené součinnosti vznikly.

(5) Změnu specifikace předmětu plněni (výše nákladu, změna rozsahu, formátu, barevnosti apod.) proti platné Smlouvě lze sjednat pouze za předpokladu upravení ceny Díla a dalších souvisejících smluvních podmínek novou Smlouvou, která původně sjednanou Smlouvu zcela nahradí nebo písemným dodatkem k původní Smlouvě. V případě odstoupeni od Smlouvy nebo ukončeni smluvního vztahu před splněním závazku má Zhotovitel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s plněním smluvního závazku do doby odstoupeni od Smlouvy nebo do doby ukončeni smluvního vztahu a nákladů vlastního úkonu odstoupeni.

(6) Předáním zhotoveného Díla Objednateli přechází na Objednatele nebezpečí škody na věci. (Vlastnické právo k zhotovenému Dílu nabude Objednatel dnem úplného zaplaceni smluvní ceny Díla.

(7) V případě prodlení s převzetím Díla ze strany Objednatele je Zhotovitel oprávněn účtovat skladné ve výši 1% ceny dodávky za každý započatý týden prodleni

(8) U Díla zasílaného na dobírku nebo jiným speciálním nebo vyžádaným způsobem je Zhotovitel oprávněn k ceně připočítat i náklady této přepravy. Dodáni se tak uskutečňuje předáním přepravci.

 

     IV.   PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

(1) Objednatel je povinen předat Zhotoviteli úplné a nepoškozené výrobní podklady odpovídající obvyklé kvalitě, a to nejpozději ve lhůtách sjednaných pro jejich předání ve Smlouvě.

(2) Výrobní podklady, které Objednatel předal Zhotoviteli k provedení Díla, zůstávají majetkem Objednatele.

(3) Předá-li Objednatel výrobní podklady neúplné, poškozené, neodpovídající obvyklé kvalitě, případně z jiného důvodu nezpracovatelné, Zhotovitel na tuto skutečnost Objednatele bez zbytečného prodlení upozorní.

(4) V případě, že Objednatel předá zhotoviteli výrobní podklady opožděně nebo předá výrobní podklady neúplné, poškozené, neodpovídající obvyklé kvalitě, případně z jiného důvodu nezpracovatelné a na základě takových skutečností není možné v provádění Díla dále pokračovat, je Zhotovitel oprávněn po doručení řádných a úplných výrobních podkladů podle svých aktuálních kapacitních možností stanovit nový termín dokončení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak.

(5) V případě, kdy Objednatel předá Zhotoviteli výrobní podklady opožděně nebo předá výrobní podklady neúplné, poškozené, neodpovídající obvyklé kvalitě, případně z jiného důvodu nezpracovatelné nebo v průběhu provádění díla dispozice k jeho provedení z hlediska výrobních podkladů změní, je Zhotovitel oprávněn vůči Objednateli uplatnit náklady, které mu v důsledku těchto skutečností vznikly.

(6) Zhotovitel je oprávněn vrátit výrobní podklady neúplné, poškozené nebo neodpovídající obvyklé kvalitě Objednateli, případně je podle svých možností se souhlasem Objednatele doplnit nebo opravit. Tuto činnost je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli jako vícepráce, které budou oceněny cenou obvyklou za totožné nebo obdobné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.

(7) V případě, že Objednatel výrobní podklady neúplné, poškozené nebo neodpovídající obvyklé kvalitě ani po upozornění Zhotovitele neopraví nebo nedoplní, bere Objednatel na vědomí, že v takovém případě ztrácí práva z vadného plnění na dílo zhotovené podle takovýchto podkladů. Pokud Objednatel neposkytne při opravě či doplnění výrobních podkladů přiměřenou součinnost, je Zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

(8) Objednatel je povinen Zhotoviteli oznámit bez zbytečného odkladu změnu obchodního jména, sídla, odpovědné osoby, bankovního spojení, změnu IČ a DIČ, rozhodnutí o vstupu Objednatele do likvidace, podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení a všech rozhodnutí vydaných v jeho rámci, případně další změny údajů, které mají vliv na plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy.

   

 V.   PROVEDENÍ A KVALITA DÍLA

 

(1) Za řádné provedení Díla se považuje plnění, které je předáno Objednateli v obvyklé kvalitě dané technologií zpracování, použitým materiálem a kvalitou výrobních podkladů. Snížená kvalita výrobních podkladů se může přiměřeným způsobem promítnout do kvality Díla. Taková skutečnost není považována za nedostatek řádného provedení Díla.

(2) Za řádné provedení Díla se považuje předání Díla Objednateli ve sjednaném množství s těmito maximálními odchylkami:

 

Množstevní odchylky tisku

při nákladu do 5 000 výtisků o ± 3 %

při nákladu od 5 001 do 30 000 výtisků o ±2 %

při nákladu nad 30 000 výtisků o ± 1%

 

Množstevní odchylky obalových materiálů (sáčků, tašek, kartonu,)

Od nákladu 200ks se může lišit o ± 5 % kusů

 

(3) Objednatel výslovně prohlašuje, že bere na vědomí, že při výrobě objednaného zboží může z technologických důvodů docházet k nepřesnostem a odchylkám, které zhotovitel není schopen zcela odstranit. Objednatel dále bere na vědomí, že u zboží, které vyhovuje tolerancím těchto odchylek a nepřesností uvedených v tomto článku všeobecných obchodních podmínek, není objednatel oprávněn uplatňovat odpovědnost za vady z důvodů těchto odchylek a nepřesností.

Výrobní tolerance a odchylky

Pro tyto odchylky a nepřesnosti při výrobě jsou mezi stranami stanoveny následující tolerance a ujednání:

 

Tolerance tisku

Zarovnání potisku dle dodaných grafických dat Objednavatele se může lišit u výrobku o ± 10 mm

 

Kvalita tisku

 

Tolerance rozměrů tašek, sáčků

tloušťka papíru: ± 0.005 mm

šíře výrobků o ± 10 mm na šířce a bočním skladu,

délka výrobku o ± 20 mm

výška výrobku: ± 5 mm

šířka složeného dna: ± 5 mm

umístění uch: ± 5 mm v horizontálním i vertikálním směru

výšková pozice plochých držadel 60 ± 10 mm

výšková pozice twist držadel 90 ± 10 mm

boční posun držadel proti sobě ± 5 mm

 

Tolerance rozměrů Kartonových obalů

šířka, délka, výška kartonu: ± 5 mm

 

VI.  Realizace tiskové zakázky

(1) Požadavky na tisková data a tiskařské výrobky

Vaším úkolem je zajistit, aby tisková data odpovídala našim technickým parametrům pro tisk. Tyto parametry jsou uvedeny na příslušné stránce daného produktu. Uvedené údaje tvoří součást smlouvy.

Tisková data a z nich vyráběné tiskařské výrobky nesmí

  • svým obsahem porušovat zákonná ustanovení, zejména nesmí mít rasistický, xenofobní, sexistický, popř. protiústavní charakter, oslavovat násilí nebo jinak odporovat dobrým mravům, popř. sledovat takové cíle,  
  • porušovat práva a nároky třetích osob, zejména autorská práva, a 
  • vést k tomu, že provedením tiskové zakázky budou porušena taková ustanovení, práva a nároky.

V případě, že provedením tiskové zakázky dojde k porušení práv třetích osob, zprostíte nás nároků a požadavků na náhradu škody plynoucích z takového porušení práv, které budou proti nám uplatněny, a rovněž uhradíte náklady na právní obhajobu v doložené výši. Tímto ustanovením není dotčeno naše právo na odstoupení od smlouvy podle bodu 7.1.

(2) Příprava a zasílání tiskových dat

Máte různé možnosti, jak nám předat svá tisková data. Kliknutím na tlačítko „Vybrat přílohu“ se ihned po podání objednávky otevře okno, s jehož pomocí nám můžete svá hotová tisková data zaslat přímo. Další možností je, že v našem e-shopu pošlete tisková data se svým číslem zakázky později prostřednictvím e-mailové adresy info@ceskareklamka.cz. Tímto způsobem může posílat tisková data například i grafik, aniž by musel mít přístup k vašemu zákaznickému účtu.

Poté co nahrajete svá tisková data, vyberte obsah souboru a poté obdržíte přímo v uploadu dat hlášení, zda data odpovídají našim požadovaným technickým parametrům.

Kliknutím na tlačítko „Do košíku“ uvolníte data do tisku a my je připravíme pro výrobu. Pokud jste uvolnili data do tisku, ačkoli vám přišlo oznámení, že tato data neodpovídají našim technickým parametrům pro tisk a tato skutečnost může způsobit podstatné vady tiskařských výrobků, nesete riziko za vady tiskařských výrobků sami. Pokud není dále v textu stanoveno jinak, není změna tiskových dat zakázky po jejich uvolnění do tisku možná.

Svoje tisková data nám musíte předat do jednoho týdne po uzavření smlouvy. V případě, že data předáte se zpožděním nebo vůbec, platí ustanovení podle bodu 9.1 těchto VOP. 

Alternativou předání vašich vlastních tiskových dat je možnost vytvořit u vybraných produktů tisková data v našem e-shopu a vložit do nákupního košíku. Tato data pak budou při dokončení vaší objednávky automaticky přiřazena k tiskové zakázce. Pak už není nutné data zvlášť nahrávat.

(3) Nabídka dalších služeb

Při objednávce brožur a katalogů máte možnost zvolit placenou službu zaslání návrhu produktu ke korekturám. V tomto případě zahájíme výrobu až poté, co nám zašlete potvrzení, že produkt odpovídá smlouvě a s konečnou platností uvolníte data do tisku.

Máte možnost objednat si placenou službu - tzv. kontrolu dat. V rámci této služby zkontrolujeme rozlišení, ořez, formát dat a uložení písma u vašich tiskových dat. U tiskových dat nekontrolujeme pravopisné chyby a chyby sazby, reprodukci barev nebo dodržení maximálního nánosu barvy 300 %. Nekontrolujeme nastavení přetisků a polohu skládacích drážek a perforací, protože v těchto případech může být důležitější grafický záměr tvůrce. Upozorňujeme vás, že neneseme odpovědnost za nesrovnalosti, které nespadají do rozsahu kontroly. Další informace naleznete v našem e-shopu v rubrice Jak připravit data u každého detailu produktu.

(4) Vydávání dílčích produktů

Neposkytneme vám žádná data nebo jiné rozpracované produkty získané nebo pořízené v rámci našeho plnění, jako např. tiskové desky.

 

 VII.   INFORMACE O PRÁVU NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

E-shop podnikatelům dobrovolně neuděluje právo na odstoupení od smlouvy.

Právo na odstoupení od smlouvy nemá zákazník v případě dodávek zboží, které se nevyrábí předem a pro jehož výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení ze strany spotřebitele, nebo které je jednoznačně vyrobeno na základě osobních požadavků spotřebitele.

Ve všech ostatních případech mají spotřebitelé zákonné právo na odstoupení od smlouvy, které je uvedeno v následujícím poučení.

Poučení o odstoupení od smlouvy

(1) Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů a začíná běžet ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte zboží do fyzického držení.

Pro účely uplatnění práva odstoupit od smlouvy nás (Institut Česká práce s.r.o. Křížová 82/10, 412 01 Litoměřice,  info@ceskareklamka.cz) musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje zaslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

(2) Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky. Vrácení platby můžeme odmítnout, dokud nám nebude doručeno zboží, nebo dokud nám nepředložíte doklad o odeslání zboží, podle toho, který okamžik nastane dříve.

Zboží nám musíte zaslat zpět nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud jste zboží odeslali před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady spojené s navrácením zboží hradíte Vy.

Odpovídáte pouze za jakékoli snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(Pokud chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte prosím následující formulář a pošlete nám jej zpět.)

Institut Česká práce s.r.o. Křížová 82/10, 412 01 Litoměřice,  info@ceskareklamka.cz

Oznamuji /oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Číslo objednávky ____________________

Datum objednání (*) ____________________ / datum obdržení (*) ____________________

Jméno spotřebitele/spotřebitelů ________________________________________

Adresa spotřebitele/spotřebitelů ________________________________________

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě) ____________________

Datum ____________________

(*)Nehodící se škrtněte.

     

     VIII. Výhrada práva odstoupit od smlouvy, zablokování zákaznického účtu

(1) Odstoupení od smlouvy

Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy, jestliže

  • jste nám včas nepředal/a svá tisková data, ačkoli jste k tomu byl/a vyzvána e-mailovou upomínkou,
  • jste včas neuhradil/a kupní cenu, ačkoli jste k tomu byl/a vyzvána e-mailovou upomínkou,
  • existuje důvodné podezření, že tisková data, popř. tiskoviny obsahují zakázané informace podle ustanovení bodu 4.1 odst. 2,
  • existuje důvodné podezření, že tisková zakázka byla udělena jménem zakázané organizace.

(2) Zablokování zákaznického účtu

Vyhrazujeme si právo trvale zablokovat váš zákaznický účet pro budoucí objednávky, pokud existuje důvodné podezření, že tisková data, popř. tiskařské výrobky obsahují zakázané informace ve smyslu ustanovení bodu 4.1 odst. 2 nebo že zakázka byla udělena jménem některé zakázané organizace. Platnost ustanovení bodu 4.1 odst. 3 zůstává nedotčena.

 

     IX.  CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

(1) Cena za Dílo se sjednává ve Smlouvě.

(2) Dodatečné náklady za dopravu, poštovné, skladné, vratné obaly apod. je Zhotovitel oprávněn fakturovat objednateli zvlášť, a to ve výši skutečně vynaložených nákladů nebo ve výši stanovené ceníkem Zhotovitele. Daň z přidané hodnoty je k celkové ceně účtována podle platných předpisů.

(3) Výše případné finanční zálohy na cenu Díla včetně termínu a způsobu její úhrady se sjednává ve smlouvě.

(4) Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu Díla bezprostředně po provedení Díla. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení, nesjednají-li strany ve Smlouvě jinou splatnost faktury.

(5) Objednatel je povinen finanční zálohu i celkovou cenu Díla zaplatit. Povinnost Objednatele zaplatit je splněna připsáním příslušné částky na účet Zhotovitele, případně úhradou v hotovosti do pokladny Zhotovitele.

 

      X. SMLUVNÍ POKUTY A SANKCE 

 

(1) Při prodlení Zhotovitele s provedením Díla je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny neprovedeného Díla za každý den prodlení, nejvýše však do výše 5 % celkové ceny Díla. Objednatel může tuto smluvní pokutu zcela nebo zčásti prominout.

(2) V případě prodlení Objednatele se zaplacením zálohy nebo celkové ceny Díla na základě faktury ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení. Zhotovitel může tento úrok z prodlení zcela nebo zčásti prominout.

 

     XI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

(1) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.

(2) Objednatel nebo jeho dopravce je povinen Dílo prohlédnout ihned při jeho dodání za účelem zjištěni, zda dodané Dílo nevykazuje zjevné vady (kupř. poškozené obaly, chybějící kusy a chybné dodávky) a tyto případné vady uplatnit přímo. při dodání (poznámka v dodacím listu nebo sepsaný zápis o zjevných vadách je nezbytnou podmínkou pro řádné uplatnění práv z vadného plnění). Ostatní vady Díla (zejm. kvalitativní) uplatňuje Objednatel bez zbytečného odkladu u Zhotovitele písemně s přesnou charakteristikou vad a dalšími nezbytnými údaji (včetně fotodokumentace), týkajícími se vadného Díla, a to vždy nejpozději do 5 dnů od dodání, jinak práva z vadného plnění za tyto vady zanikají.

(3) Při uplatnění práv z vadného plněni je Objednatel povinen předložit zhotoviteli vadné Dílo, specifikovat jeho vady a uvést svůj požadavek nároku vůči Zhotoviteli ve smyslu § 2106 a násl. Občanského zákoníku.

(4) V případě, že Zhotovitel poskytne slevu z kupní ceny, vystaví Objednateli dobropis na částku poskytnuté slevy. Sleva se vypočte jako součin vadných kusů v provedeném Díle a slevy na jednotlivý kus, která bude stanovena dle závažnosti vady, nejvýše však do ceny jednotlivého kusu.

(5) V případě opravy či výměny vadných kusů je Zhotovitel povinen provést opravu či výměnu ve Lhůtě třiceti dnů od uznání práva z vadného plněni.

     

    XII.  ROZHODČÍ DOLOŽKA

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

 

    XIII. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 

(1) Smluvní vztahy uzavřené dle těchto VOP nebo s odkazem na ně se řídí výhradně právním řádem České republiky, a to zákonem č. 89/2012 Sb. – občanský zákoník. Pokud se některé ustanovení těchto podmínek stane nebo bude shledáno neplatným, nebude tím dotčena platnost jiných ustanovení. Veškeré smluvní pokuty sjednané těmito VOP nemají vliv na výši náhrady škody.

(2) Tyto VOP jsou účinné ode dne 1. 1. 2022 a jsou mj. k dispozici v sídle Zhotovitele a na jeho webových stránkách.

(3) Zhotovitel si vyhrazuje právo tyto VOP měnit, doplňovat nebo je zrušit vydáním nových VOP nebo bez náhrady. V případě, že Zhotovitel změní nebo zruší znění těchto VOP, je pro Objednatele závazné znění účinné ke dni uzavření smlouvy se Zhotovitelem.

 

-------------------------------------- 

 Data pro grafiku jsou zasílána zákazníkem ve formě vektorů v .pdf souboru.

Termín dodání je stanoven na základě volné výrobní kapacity, dostupnosti materiálu atd. v den nabídky. Jako takový́ má pouze informativní charakter a musí být před objednáním znovu přezkoumán s ohledem na stav v čase objednání a odsouhlasen. Vypracované nabídky, objednávky a jejich potvrzení se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami dodavatele ze dne 3. 1. 2022, které jsou dostupné na internetovém odkazu: www.ceskareklamka.cz/vop, za předpokladu, že nebyla uzavřena rámcová smlouva o spolupráci v oblasti výroby a dodávek zboží, smlouva o dílo, či jiná obdobná smlouva, která má přednost před zněním Všeobecných obchodních podmínek. Podpisem, či jiným účinným potvrzením této nabídky, resp. objednávky odběratel zcela a bez výhrad plně akceptuje smlouvu (pokud byla uzavřena), resp. Všeobecné obchodní podmínky dodavatele ze dne 3. 1. 2022, které jsou dostupné pod odkazem uvedeným výše, s nimiž se měl možnost odběratel seznámit, má je k dispozici a zná jejich obsah.