Produkty na Vaše přání! Pokud něco z oblasti obalů nebo reklamy v naší nabídce nenajdete, kontaktujte nás!

Zákon o obalech

Zákon o obalech je základem úspěšného oběhového hospodářství v oblasti udržitelných obalů

 

Právní rámcové podmínky pro obaly a obalové odpady

Kromě ekologických důvodů a trendů jsou v obalovém průmyslu zakotveny i aktuální zákony a směrnice, které společnost Česká reklamka začlenila do svých procesů. 

Dva nejdůležitější právní základy přitom tvoří zákon o obalech (VerpackG) a platná směrnice EU. Zákon o obalech je základem úspěšného oběhového hospodářství v oblasti udržitelných obalů Ten oficiálně vstoupil v platnost 1. 1. 2019 a nahradil tak dosud platnou vyhlášku o obalech jako závazný právní rámec. Mezitím byl německý zákon o obalech částečně novelizován, resp. revidován (naposledy v polovině roku 2021) a od července 2022 navíc platí pro koncové prodejce servisních obalů povinnost registrace.

Aktuálně platná směrnice EU naopak obsahuje především opatření k předcházení vzniku obalových odpadů a k podpoře opětovného použití a recyklace obalových odpadů. Tato opatření mají chránit lidské zdraví a zdroje, garantovat fungující vnitřní trh a přispívat tak k udržitelnému oběhovému hospodářství v členských státech EU.

 

The Packaging Act is the basis of a successful circular economy in the area of sustainable packaging

 

 

LEGAL FRAMEWORK CONDITIONS FOR PACKAGING AND PACKAGING WASTE


In addition to ecological reasons and trends, the packaging industry is also anchored in current laws and guidelines, which the company Česká reklamka has incorporated into its processes.

The two most important legal bases are the Packaging Act (VerpackG) and the applicable EU directive. The Packaging Act is the basis of a successful circular economy in the area of sustainable packaging. It officially entered into force on 1 January 2019, replacing the previously valid Packaging Ordinance as a binding legal framework. In the meantime, the German Packaging Act was partially amended, or revised (last time in mid-2021) and from July 2022, in addition, the obligation of registration applies to end sellers of service packaging.

On the other hand, the currently valid EU directive mainly contains measures to prevent the creation of packaging waste and to support the reuse and recycling of packaging waste. These measures are intended to protect human health and resources, guarantee a functioning internal market and thus contribute to a sustainable circular economy in EU member states.